Foto Żółtowska Poznań

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Fotograficzny Małgorzata Żółtowska, z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 18, 61-568 Poznań, REGON: 631187719, NIP: 7831046994, dalej zwany Administratorem.

2) Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd lub organ ścigania) wskazując jego podstawę prawną.

3) Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przekazywania informacji o usługach i produktach, które oferujemy, zarówno w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. uzasadniony interes administratora polegający na oferowaniu produktów i usług. Przetwarzanie danych na ww potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Administrator zatrzymuje Państwa dane osobowe klientów na okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu, gdy Państwo skorzystają z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody.
Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres zatrzymywania jest wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych), w którym to przypadku będą one należycie zatrzymywane na tak długo, jak jest to wymagane przed ich usunięciem.

5) W odniesieniu do danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa :
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Żądanie realizacji każdego z powyższych praw możesz zgłosić w dowolnym momencie na adres e-mail:  foto.zoltowska@interia.pl.

6) Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Niektóre obszary witryny www.fotograf-wilda.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki wysyłane do komputera użytkownika, które identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies pochodzące ze strony www.fotograf-wilda.pl są nieszkodliwe dla komputera użytkownika.